در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

چالوس

سه‏ شنبه 6 آبان 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  545,000 ریال

  490,500 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به تنکابن می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  490,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  490,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی، ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  490,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  490,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به تنکابن می باشد
  توضیحات:
  ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  490,500 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به تنکابن می باشد
  توضیحات:
  ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به تنکابن می باشد
  توضیحات:
  ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  چالوس

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  545,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  ترددآزادراه/ساحل تنکابن-رمک رامسر