در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  06:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تخت شو اسکانیا اینترنت رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  06:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تخت شو مارال اینترنت رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تخت شو مارال اینترنت رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تخت شو مارال اینترنت رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مرند می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مرند می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو اسکانیا مارال مانیتوردار با بیست درصد تخفیف رزرو سی درصدتخفیف0903
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو اسکانیا مارال مانیتورشخصی با بیست درصد تخفیف با پذیرایی و اینترنت رایگان