در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

پنجشنبه 8 خرداد 1399
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مرند می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع