در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مراغه

پنجشنبه 8 خرداد 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  17:49

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  620,500 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  620,500 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  620,500 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهاباد (آذربایجان غربی ) می باشد