در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

يکشنبه 26 خرداد 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  616,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (دیوانبیگی /تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  616,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (هاشم زاده/ تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  616,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (علیاری /تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  616,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (حکیمی /تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  616,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  اینترنت رایگان(/تخت شو)رزروبلیط09125786560