در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)