در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

شنبه 28 دی 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  654,500 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی، تخت شواینترنت رایگان رزروبلیط09125786560
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  654,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، تخت شو/اینترنت رایگان/معصومیرزروبلیط09125786560 تخت شواینترنت رایگان رزروبلیط09125786560
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  654,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، تخت شواینترنت رایگان/حسین نژاد رزروبلیط09125786560
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  654,500 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تخت شواینترنت رایگان رزروبلیط09125786560
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  654,500 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تخت شواینترنت رایگان/حکیمی رزروبلیط09125786560