در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مهاباد (آذربایجان غربی )

پنجشنبه 8 خرداد 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  17:49

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  743,750 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  743,750 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  743,750 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  743,750 ریال

  صندلی خالی : 16