در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مهاباد (آذربایجان غربی )

دوشنبه 28 آبان 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اشنویه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
  توضیحات:
  مانیتور دار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار/شام رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  وریا ایوبیان/شام رایگان/مانیتور دار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  وریا ایوبیان/شام رایگان/مانیتور دار