در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

نقده

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  نقده

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  549,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اشنویه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  نقده

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  نقده

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
  توضیحات:
  مانیتور دار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  نقده

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
  توضیحات:
  مانیتور دار/شام رایگان/خضری