در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  جاده سرچم
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  جاده سرچم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  11:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  جاده سرچم
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  جاده سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور دار (جاده سرچم)