در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

تهران

يکشنبه 30 تیر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به قم می باشد