در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

تهران

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  467,500 ریال

  صندلی خالی : 18

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به قم می باشد