در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

تهران

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:10

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  390,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به قم می باشد
 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  390,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به قم می باشد