در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

تهران

يکشنبه 5 اسفند 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 29

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به قم می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25