در حال بارگذاری ...

روز قبل

رشت

تهران

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  215,000 ریال

  صندلی خالی : 13

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 11

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  10:10

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  215,000 ریال

  صندلی خالی : 15

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 9

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 9

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 9