در حال بارگذاری ...

روز قبل

رشت

تهران

يکشنبه 5 اسفند 1397
روز بعد
 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  08:10

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 9

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  10:10

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  215,000 ریال

  صندلی خالی : 10

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 9

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:10

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 6