در حال بارگذاری ...

روز قبل

رشت

تهران

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  Benz VIP 2+1

  قیمت

  414,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  07:05

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  215,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 9

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  10:05

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  258,000 ریال

  صندلی خالی : 15

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 9

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:10

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 6