در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تهران

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • 7% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  540,000 ریال

  502,200 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  همراه باشام رایگان
 • 7% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  540,000 ریال

  502,200 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  همراه باشام رایگان
 • 7% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  540,000 ریال

  502,200 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  همراه باشام رایگان
 • 18% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  540,000 ریال

  442,800 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  همراه باشام رایگان