در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تهران

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • 18% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  524,800 ریال

  صندلی خالی : 24

 • 18% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  524,800 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  همراه باشام رایگان
 • 18% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  524,800 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  همراه باشام رایگان
 • 7% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  353,400 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  همراه باشام رایگان
 • 18% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  524,800 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  همراه باشام رایگان