در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تهران

يکشنبه 5 اسفند 1397
روز بعد
 • 14% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  550,400 ریال

  صندلی خالی : 20

 • 14% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  550,400 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 14% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  550,400 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 14% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  550,400 ریال

  صندلی خالی : 26