در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • 23% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  485,100 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  اسکانیا تخت شو 25صندلی جدید
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  528,000 ریال

  422,400 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  اسکانیا VIP تک صندلی جدید
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  اسکانیا DORSAتخت شومانیتوردار25صندلی مجهزبهWIFواینترنت T.33813775