در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تبریز

يکشنبه 5 اسفند 1397
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 45

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 47

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 47

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 47

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 47

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 47

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 47

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 47

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 0