در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تبریز

دوشنبه 29 مهر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  04:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 47

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  05:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 46

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  06:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 42

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 0